Filtrowanie ruchu sieciowego w Linux

  Istotne pliki w /proc:
  • /proc/sys/net/ipv4/*
  • /proc/sys/net/ipv4/conf/all
  • /proc/sys/net/ipv4/conf/default
  • /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0
  Ustawienie przekazywania pakietów:
  root@asl24:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  0
  root@asl24:~# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  root@asl24:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  1
  root@asl24:~#
  
  Wyczyszczenie reguł:
  iptables --flush
  
  Ustawienie domyślnej polityki dla wszystkich interfejsów:
  iptables -P INPUT DROP
  iptables -P OUTPUT DROP
  
  Zezwolenie na ruch na interfejsie lokalnym:
  iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
  iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
  
  Łańcuch wejściowy, zezwolenie na ruch przychodzący:
  # wejście z adresu 150.254.10.20
  iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s 150.254.10.20/32 -j ACCEPT
  # wejście z sieci 150.254.78.0-150.254.79.255 na port 22
  iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s 150.254.78.0/23 --dport 22 -j ACCEPT
  
  Zezwolenie na ruch wychodzący:
  iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -d 0.0.0.0/0 --dport 80 -j ACCEPT
  
  Dodanie regułek, które pozwolą na przejście pakietów powrotnych do reguł, które wpuściliśmy:
  iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s 0.0.0.0/0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
  iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -d 0.0.0.0/0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
  
  Ustawienie translacji adresów:
  iptables -t nat -A PREROUTING -d 150.254.78.158 -j DNAT --to-destination 192.168.200.1
  iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.200.1 -j SNAT --to-destination 150.254.78.158