Linux Virtual Server

Konfiguracja reczna

 • Założenia:
  1. Mamy trzy maszyny wirtualne, które otrzymały od VMWare adresy DHCP - 192.168.47.128, 192.168.47.129, 192.168.47.130.
  2. Jedna maszyna będzie pełniła rolę serwera glownego - SG (adres zewnętrzny 192.168.47.129)
  3. Dwie maszyny będą pełniły rolę serwerów WWW - SW1 (adres zewnętrzny 192.168.47.128) i SW2 (adres zewnętrzny 192.168.47.130)
  4. SG to nasz Director (inne oznaczenia VS - virtual server/ VR - virtual ruter), a jego VIP to 192.168.47.128,
  5. SW1 i SW2 to RS (real servery), ich RIP1 i RIP2 to 192.168.1.100 i 192.168.1.200,
 • Konfiguracja LVS:
  1. Ustawiamy numery IP wewnetrzne na serwerach
  2. Ustaw na serwerze SG adres wewnętrzny 192.168.1.1, maska 255.255.255.0 (/24):
   root@asl244:~# ip a a 192.168.1.1/24 dev eth0 label eth0:1
   
   Ustaw na serwerze SW1 adres wewnętrzny 192.168.1.100, maska 255.255.255.0 (/24):
   root@asl244:~# ip a a 192.168.1.100/24 dev eth0 label eth0:1
   
   Ustaw na serwerze SW2 adres wewnętrzny 192.168.1.200, maska 255.255.255.0 (/24):
   root@asl244:~# ip a a 192.168.1.200/24 dev eth0 label eth0:1
   
  3. Instalujemy na serwerach niezbedne aplikacje
  4. Wykonaj na SG, SW1, SW2 aktualizację informacji o repozytoriach z oprogramowaniem:
   apt-get update
   
   Zainstaluj na SG program ipvsadm:
   apt-get install ipvsadm
   
   Zainstaluj na SW1 program apache2 oraz biblioteki php5:
   apt-get install apache2
   apt-get install php5 php5-mysql
   
   Zainstaluj na SW2 program apache2, biblioteki php5 oraz serwer mysql:
   apt-get install apache2
   apt-get install php5 php5-mysql
   apt-get install mysql-server
   
  5. Konfigurujemy interfejsy sieciowe na SG oraz dzialanie LVS
  6. Ustaw na SG (najlepiej utworz to w formie skryptu o nazwie lvs-rso.sh):
   echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
   echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/send_redirects
   echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/send_redirects
   echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/send_redirects
   # IP_SG_ZEWN oznacza uzyskany od VMWARE dla interfejsu eth0 
   # sprawdzamy go np. poleceniem ip a s dev eth0 - linia "inet"
   # UWAGA 192.168.47.129 trzeba podmienić na adres zewnętrzny SG!. 
   IP_SG_ZEWN=192.168.47.129
   IP_SW1=192.168.1.100
   IP_SW2=192.168.1.200
   ipvsadm -A -t $IP_SG_ZEWN:www -s rr			
   ipvsadm -a -t $IP_SG_ZEWN:www -r $IP_SW1:www -m -w 1
   ipvsadm -a -t $IP_SG_ZEWN:www -r $IP_SW2:www -m -w 1
   ipvsadm
   
  7. Na serwerach tresci wylaczamy przekazywanie pakietow
  8. Ustaw na SW1 i SW2:
   echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
   
  9. Na serwerach SW1 i SW2 strony www znajduja sie w /var/www/ - ustaw ich zawartosc tak by sie roznily, zeby sprawdzic czy klaster dziala..
   Jeśli niedostępny najpierw zainstaluj links: apt-get install links Na SG wykonaj kilkukrotnie polecenie (uwaga: 192.168.47.129 należy podmienić na swój adres zewnętrzny serwera głównego):
   links 192.168.47.129
   
   Uwaga: w powyższym przykładzie nie została skofigurowana pełna usługa dostępna z sieci zewnętrznej (można sprawdzić np. w przeglądarce wpisując adres zewnętrzny serwera SG: http://192.168.47.129). Do tego celu niezbędne jest wykonanie kroków poniżej.
  10. Testowanie z zewnętrznych sieci
   (Uwaga: w sieci zewnętrznej jest również maszyna na której uruchominy jest VMWare Player - posiadaja podsieć 192.168.47.0/24, czyli zewnętrzna sieć z której łączy się klient - CLI.)

   W celu obsługi ruchu z sieci zewnętrznych np. z przeglądarki WWW dostęnej w maszynie hostującej (tj. tej na której jest uruchomiony VMWare Player) należy wykonać kilka zmian.

   Na serwerach SW1 i SW2 sprawdzić jaki adres został nadany karcie sieciowej (eth0), poleceniem ip a, oraz jaki jest adres domyslnej bramy sieciowej. Realizujemy to na sw2 (należy zrobić również na SW1):
   
   root@asl-client2:~# ip a
   1: lo: mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
   2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
      link/ether 00:0c:29:f6:51:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
      inet 192.168.1.200/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0:1		#to jest adres na interfejsie eth0:1 nadany przez nas (wewnetrzny)
      inet 192.168.47.130/24 brd 192.168.47.255 scope global eth0		#to jest adres na interfejsie eth0 nadany przez dhcp vmware
      inet6 fe80::20c:29ff:fef6:51b5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
   root@asl-client2:~#
   root@asl-client2:~# ip r
   192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.200		#to jest trasa dodana przez interfejs eth0:1 (nasze - ip a a)
   192.168.47.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.47.130		#to jest trasa dodana przez interfejs eth0 z vmware
   default via 192.168.47.2 dev eth0						#domyślna brama sieciowa skonfigurowana przez dhcp vmware
   root@asl-client2:~#
   
   Powyżej poznaliśmy adres kart sieciowych (jest to 192.168.47.130), sprawdziliśmy jakie są wpisy w tablicy routingu (domyślna trasa rutingu przez 192.168.47.2).

   Chcemy by nasz serwer SW1 i SW2 komunikował się z sieciami zewnętrznymi korzystając z SG jako bramy (przy czym komunikacja SW-SG odbywa się po adresach IP lokalnych).

   W tym celu:
   Usuń domyślną brame sieciowa (ustawiona przez VMWare -uwaga 192.168.47.2 należy podmienić).
   root@asl-client2:~# ip r d default via 192.168.47.2				#usunięcie domyślej trasy rutingu
   root@asl-client2:~# ip r
   192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.132
   192.168.47.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.47.130
   root@asl-client2:~#
   
   dodaj domyslna bramem przez 192.168.1.129 (adres SG)
   root@asl-client2:~# ip r a default dev eth0 via 192.168.1.131			#dodanie domyślnej trasy rutingu przez podsieć wewnętrzną
   
   Usuń adres przydzielony do naszego serwera.
   root@asl-client2:~# ip a d 192.168.47.130/24 dev eth0				#usunięcie komunikacji maszyny SW2 z siecią zewnętrzną
   root@asl-client2:~#
   
   Serwer SG działa teraz jako domyślny ruter dla SW2.
   Zadanie:
   • zrealizuj analogiczna konfiguracje dla SW1.
   Konfiguracja ta nie zapewnia jeszcze NATowania adresów źródłowych komunikacji od SW1 do CLI, realizowanej przez SG (pamiętajmy klient wysłał pytanie HTTP do VIP i nie może otrzymać odpowiedzić na to pytanie od RIP1 lub RIP2).
  11. Zrealizujemy natowanie adresów źródłowych na serwerze SG:
   root@asl244:~# iptables -t nat --flush											#czyszczenie wpisów tablicy NAT
   root@asl244:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j SNAT --to-source 192.168.47.129	#dodanie regułki podmiany adresu źródłowego na 192.168.47.129 dla pakietów o adresie źródłowym 192.168.1.0/24 
   root@asl244:~# iptables -L -t nat -n											#sprawdzenie zawartości tablicy NAT
   Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
   target   prot opt source        destination
   
   Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
   target   prot opt source        destination
   SNAT    all -- 192.168.1.0/24    0.0.0.0/24     to:192.168.47.129
   
   Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
   target   prot opt source        destination
   root@asl244:~#
   
   Od teraz powinna działać komunikacja sieci zewnętrznej z naszym VIP na port 80.

UWAGA: konfiguracje wykonane powyżej są ulotne (tzn. po restarcie maszyny są nadpisywane).Server keepalived - konfiguracja automatyczna

Usługa keepalived automatyzuje proces - sprawdza czy Real Servery są dostępne i jeśli tak konfiguruje lokalnie ipvsadm.

 • Instalujemy na SG paczke keepalived.
  apt-get install keepalived
  
  Keepalived bedzie automatyzowal dzialanie konfiguracji LVS.
 • W pliku /etc/keepalived/keepalived.conf
  global_defs {
  	notification_email {
  		kalkos@centuria.pl
  	}
  	notification_email_from keepalived@asl24.pl
  	smtp_server localhost
  	smtp_connect_timeout 30
  	lvs_id LVS_MAIN
  }
  
  
  virtual_server 192.168.47.129 80 {
  	delay_loop 30
  	#lb_algo wrr
  	lb_algo rr
  	lb_kind NAT
  	persistence_timeout 50
  	protocol TCP
  	sorry_server 150.254.78.2 80
  	real_server 192.168.1.100 80 {
  		weight 1
  		HTTP_GET {
  			url {
  				path /
  				digest 21dde95d9d269cbb2fa6560309dca40c
  			}
  			connect_timeout 3
  			nb_get_retry 3
  			delay_before_retry 2
  		}
  	}
  	real_server 192.168.1.200 80 {
  		weight 1
  		HTTP_GET {
  			url {
  				path /
  				digest a3e7e4327f095161ca14b98296a162c9
  			}
  			connect_timeout 3
  			nb_get_retry 3
  			delay_before_retry 2
  		}
  	}
  }
  
  Wartość digest możemy uzyskać łącząc się na port 80 odpowiedniego serwera i pobierając konkretną stronę (ścieżka: / podana również w konfiguracji keekaplived):
  root@asl244:~# genhash -s 192.168.1.100 -p 80 -u /
  MD5SUM = 21dde95d9d269cbb2fa6560309dca40c
  
  root@asl244:~# genhash -s 192.168.1.200 -p 80 -u /
  MD5SUM = a3e7e4327f095161ca14b98296a162c9
  
  root@asl244:~#