ala Maciej Kalkowski: E-Commerce tools - Magento
 

E-commerce Tools (Fundamentals of Magento Development)

Termin zajęć:
 • ustalony indywidualnie - USOS mail
Rodzaj zajęć:
 • wykład i ćwiczenia
Warunek zaliczenia wykładu:
 • Co najmniej 50% punktĂłw.
Warunek zaliczenia ćwiczeń:
 • Co najmniej 50% punktĂłw.
Ocena wykład:
Ocena ćwiczenia:
 • Zrealizowanie zadań z ćwiczeń - 100%

Classes

 • Lesson 1 () (22.05.2015, 13:45-)
  Zadania na zajęcia:
  • Przydatne narzędzia:
  • Zainstaluj serwer Apache, PHP5, mysql (zostaniesz zapytany o haslo do mysql - zapamietaj je):
   	root@debian1:~# apt-get install apache2 php5 mysql-server php5-mysql php5-curl php5-gd php-pear
   	
   	root@debian1:~# vi /etc/apache2/sites-available/100-magento.local.conf
   	
   Do tego pliku wpisz:
   	<VirtualHost *:80>
       	ServerAdmin kalkos@domena.pl
       	ServerName magento.local
       	DocumentRoot /var/www/magento.local/public
       	LogLevel warn
       	ErrorLog /var/log/apache2/magento.local.error.log
       	CustomLog /var/log/apache2/magento.local.access.log combined
   	</VirtualHost>
   	
   Utwóz katalog i ustaw właściciela
   	root@debian1:~# mkdir -p /var/www/magento.local/public
   	root@debian1:~# chown www-data.www-data -R /var/www/magento.local/
   	root@debian1:~# a2ensite 100-magento.local.conf
   	Enabling site 100-magento.local.
   	To activate the new configuration, you need to run:
    		service apache2 reload
   	root@debian1:~# /etc/init.d/apache2 reload
   	[ ok ] Reloading apache2 configuration (via systemctl): apache2.service.
   	root@debian1:~# /etc/init.d/apache2 reload
   	
   Dopisz do /etc/hosts:
   	127.0.0.1    magento.local
   	
  • Pobierz Magento i plik Sample Data
   Uwaga:
   Wymagane założenie konta w Magento. Wybierz wersję 1.9.1 lub nowszą z 1.9.x. Plik SAmple data powinien być dobrany do wersji Magento (jest niezbędny do załadowania przykładowych danych do sklepu).
  • Pobraną paczkę naleĹźy rozpakować:
   	root@debian1:/etc/apache2/sites-enabled# cd
   	root@debian1:~# cd /var/www/magento.local/public/
   	root@debian1:/var/www/magento.local/public# tar zxvf ~kalkos/magento-1.9.1.1.tar-2015-04-30-12-56-57.gz
   	root@debian1:/var/www/magento.local/public# cd magento/
   	root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento# chown www-data.www-data -R ./
   	root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento# ls -al
   	total 724
   	drwxr-x--- 13 www-data www-data  4096 Apr 29 10:25 .
   	drwxr-xr-x 3 www-data www-data  4096 May 21 23:20 ..
   	-rw-r----- 1 www-data www-data  2812 Apr 28 15:08 api.php
   	drwxr-x--- 6 www-data www-data  4096 Apr 29 09:07 app
   	-rw-r----- 1 www-data www-data  2806 Apr 28 15:08 cron.php
   	-rwxr-x--x 1 www-data www-data  717 Apr 28 13:15 cron.sh
   	drwxr-x--- 7 www-data www-data  4096 Apr 28 13:15 downloader
   	drwxr-x--- 3 www-data www-data  4096 Apr 28 13:15 errors
   	-rw-r----- 1 www-data www-data  1150 Apr 28 13:03 favicon.ico
   	-rw-r----- 1 www-data www-data  5953 Apr 28 15:08 get.php
   	-rw-r----- 1 www-data www-data  5667 Apr 28 13:03 .htaccess
   	-rw-r----- 1 www-data www-data  4568 Apr 28 13:03 .htaccess.sample
   	drwxr-x--- 2 www-data www-data  4096 Apr 28 13:03 includes
   	-rw-r----- 1 www-data www-data  2617 Apr 28 15:08 index.php
   	-rw-r----- 1 www-data www-data  2341 Apr 28 15:08 index.php.sample
   	-rw-r----- 1 www-data www-data  6416 Apr 28 15:08 install.php
   	drwxr-x--- 12 www-data www-data  4096 Apr 28 13:15 js
   	drwxr-x--- 14 www-data www-data  4096 Apr 28 13:15 lib
   	-rw-r----- 1 www-data www-data 10421 Apr 28 13:03 LICENSE_AFL.txt
   	-rw-r----- 1 www-data www-data 10679 Apr 28 13:03 LICENSE.html
   	-rw-r----- 1 www-data www-data 10410 Apr 28 13:03 LICENSE.txt
   	-rwxr-x--x 1 www-data www-data  1319 Apr 28 13:15 mage
   	drwxr-x--- 6 www-data www-data  4096 Apr 28 13:03 media
   	-rw-r----- 1 www-data www-data  886 Apr 28 13:03 php.ini.sample
   	drwxr-x--- 2 www-data www-data  4096 Apr 28 13:15 pkginfo
   	-rw-r----- 1 www-data www-data 585086 Apr 28 13:15 RELEASE_NOTES.txt
   	drwxr-x--- 2 www-data www-data  4096 Apr 28 13:15 shell
   	drwxr-x--- 5 www-data www-data  4096 Apr 28 13:03 skin
   	drwxr-x--- 3 www-data www-data  4096 Apr 29 10:25 var
   	root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento#
   	
   Instalacja PHPMyAdmin:
   	root@debian1:~# apt-get install phpmyadmin
   	Reading package lists... Done
   	(...)
   	
   Założenie bazy dla magento (uwaga - w produkcyjnych środowiskach nie należy wykorzystywać użytkownika root):
   	root@debian1:~# mysql -u root -p
   	Enter password:
   	Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
   	Your MySQL connection id is 52
   	Server version: 5.5.42-1 (Debian)
   	
   	Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
   	
   	Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
   	affiliates. Other names may be trademarks of their respective
   	owners.
   	
   	Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
   	
   	mysql> CREATE DATABASE magento;
   	Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
   
   	mysql> Bye
   	root@debian1:~#
   	
   Wgranie przykładowych danych:
   		root@debian1:~# gunzip magento-sample-data-1.9.1.0.tar-2015-02-11-08-18-26.gz
    		root@debian1:~# tar xvf ./magento-sample-data-1.9.1.0.tar-2015-02-11-08-18-26
   		root@debian1:/home/kalkos# mysql -u root -p magento < magento-sample-data-1.9.1.0/magento_sample_data_for_1.9.1.0.sql
   		Enter password:
   		root@debian1:~# (cd ./magento-sample-data-1.9.1.0; tar cvf - ./skin ./media ) | ( cd /var/www/magento.local/public/magento/; tar xv)
   		root@debian1:~# cd /var/www
   		root@debian1:/var/www# chown www-data.www-data ./magento.local/ -R
   		root@debian1:/var/www#
   	
   OD teraz mozna testowac: http://magento.local
   • locale ustaw na Polski, kliknij Continue
   • Podaj lokalizacje bazy (uzytkownik root, zapamietane haslo do mysql)
   • Podaj swoje dane oraz wskaz dane do logowania
   • W ostatnim kroku podajemy statystyczne dane - mozna go pominac lub podac dowolne dane
   • Przechodzimy do front-end lub back-end
  • Parametry naszego Magento:
   • Adres sklepu: http://magento.local
   • Adres panelu admina: http://magento.local
   • Nazwa bazy: magento
   • Adres IP: 127.0.0.1 lub jeśli chcemy dostać się spoza VM - sprawdzamy przy pomocy polecenia "ip a", a wpis do pliku hosts naleĹźy wykonać na maszynie z przeglądarką www (Dla Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts z uprawnieniami admina)
   • Adres phpMyAdmin: http://localhost/phpmyadmin/
  • Dodanie modulu rewrite, w celu poprawnego wyświetlania podstron:
   	root@debian1:/etc/apache2/sites-available# a2enmod rewrite
   	Enabling module rewrite.
   	To activate the new configuration, you need to run:
    	 service apache2 restart
   	root@debian1:/etc/apache2/sites-available# /etc/init.d/apache2 reload
   	Reloading apache2 configuration (via systemctl): apache2.service.
   	root@debian1:/etc/apache2/sites-available#
   
   	
   Dodaj do pliku /etc/apache2/sites-available/100-magento.local.conf dodaj informacje o rewrite do katalogu:
   	<VirtualHost *:80>
       ServerAdmin kalkos@domena.pl
       ServerName magento.local
       DocumentRoot /var/www/magento.local/public/
       LogLevel warn
       ErrorLog /var/log/apache2/magento.local.error.log
       CustomLog /var/log/apache2/magento.local.access.log combined
       <Directory /var/www/magento.local>
           Options FollowSymLinks
           AllowOverride all
           RewriteEngine On
       </Directory>
   	</VirtualHost>
   	
   i wykonaj restart usługi:
   	root@debian1:~# /etc/init.d/apache2 reload
   	Reloading apache2 configuration (via systemctl): apache2.service.
   	root@debian1:~#
   	
 • Lesson 2 () (27.05.2015, 16:00)
  Zadania na zajęcia:
  • Zainstaluj git:
   	 root@debian1:~/# apt-get install git
   	
   Instsalacja wiz:
   root@debian1:~/# git clone https://github.com/classyllama/Wiz.git
   Cloning into 'Wiz'...
   remote: Counting objects: 572, done.
   remote: Total 572 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 572
   Receiving objects: 100% (572/572), 187.07 KiB | 121.00 KiB/s, done.
   Resolving deltas: 100% (249/249), done.
   Checking connectivity... done.
   root@debian1:~/# alias wiz=~/Wiz/wiz
   root@debian1:~# wiz
   Wiz v0.9.8
   Provides a CLI interface to get information from, script, and help you manage
   your Magento installation.
   
   Usage:
    wiz [global-options] [command-options]
   Runs a command.
   
    wiz help 
         Returns help on a command.
   
    wiz command-list
         Returns the list of available commands.
   
   Global Options:
    --batch [csv|pipe|tab]
         Returns tabular data in a parseable format. Defaults to "csv"
   
    --store ,
    --website 
         Executes Magento as this particular store or website.
   
   
   root@debian1:~# export WIZ_MAGE_ROOT=/var/www/magento.local/public/magento/
   
   Dodawanie na stałe możliwości korzystania z WIZ wraz z autouzupełnianiem:
   root@debian1:~# echo "export WIZ_MAGE_ROOT=/var/www/magento.local/public/magento/" >> /root/.bashrc
   root@debian1:~# echo "alias wiz=~/Wiz/wiz" >> /root/.bashrc
   root@debian1:~# source /root/Wiz/wiz.bash_completion.sh >> ./.bash_completion
   
  • Od tego momentu moĹźemy korzystać np. z następujących funkcji wiz (mozesz sprawdzic inne przez autouzupełnianie lub dokumentację):
   • wiz admin-resetpass
   • wiz admin-createadmin
   • wiz cache-clear
   • wiz module-list
   • wiz sql-cli
   Dla przykładu zmiana hasła:
   root@debian1:~# wiz admin-resetpass
   PHP Notice: Undefined variable: realParams in /root/Wiz/app/plugins/Admin.php on line 157
   
   Notice: Undefined variable: realParams in /root/Wiz/app/plugins/Admin.php on line 157
   Login: kalkos
   New Password: qwerty
   Password for user "kalkos" has been updated.
   root@debian1:~#
   
  • Konfiguracja theme (przez CPN oznaczmy Current Package Name - nazwa pakietu z Theme):
   • Layout znajdują się w $MAGENTO_PATH/app/design/frontend/CPN/layout
   • Layout odpowiada za ułoĹźenie strony - gdzie są bloki i jak wyglądają nagłówki
   • Template znajdują się w $MAGENTO_PATH/app/design/frontend/CPN/template
   • Template odpowiada za zawartość strony - jaka treść się pojawia
   • SKIN znajdują się w $MAGENTO_PATH/skin/frontend/CPN
   • SKIN zawiera pliki statyczne - js, css, media
   • W przypadku ustawionego template np. na CPN/jasny, powinien istniec rowniez CPN/default. Dodatkowo zawsze istnieje base/default.
   • W tej kolejnosci (podanej w podpunkcie powyzej) Magento szuka plikow odpowiadających za wyświetlenie konkretnego widoku.
   Utworzenie swojego Layout, Template w CPN o nazwie rwd:
   root@debian1:~# cd /var/www/magento.local/public/magento/app/design/frontend/rwd
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/app/design/frontend/rwd# mkdir test
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/app/design/frontend/rwd# mkdir ./test/template
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/app/design/frontend/rwd# mkdir ./test/template/contacts
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/app/design/frontend/rwd# mkdir ./test/layout/
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/app/design/frontend/rwd# cp ./default/layout/contacts.xml ./test/layout/
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/app/design/frontend/rwd# cp ./default/template/contacts/form.phtml ./test/template/contacts/
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/app/design/frontend/rwd# chown www-data.www-data ./test -R
   
   Utworzenie swojego skin w CPN o nazwie RWD:
   root@debian1:~# cd /var/www/magento.local/public/magento/skin/frontend/rwd
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/skin/frontend/rwd# mkdir test
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/skin/frontend/rwd# mkdir test/images
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/skin/frontend/rwd# mkdir test/css
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/skin/frontend/rwd# cp ./default/css/styles.css ./test/css/
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/skin/frontend/rwd#
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/skin/frontend/rwd# chown www-data.www-data /var/www/magento.local/public/magento/skin/frontend/rwd/test/ -R
   root@debian1:/var/www/magento.local/public/magento/skin/frontend/rwd#
   
   Uwagi:
   • Tworząc odpowiednia layout, template w podkataltu app/design/frontend/rwd/test/ moĹźemy modyfikować wyglądy tych stron najpierw kopiując pliki z rwd/default a nastęnie je modyfikując.
   • Wszystkie pliki i katalogi muszą naleĹźeć do uĹźytkownika www-data
   • Po kaĹźdej modyfikacji plikĂłw konieczne jest wykonanie polecenia wiz cache-clear
   Zadanie:
   • Zainstaluj wiz (dla osĂłb znających narzędzie magerun - ono teĹź jest OK)
   • Zmień nagłówki na stronie Contact US - pole title w head (modyfikacja contacts.xml w layout)
   • Zmień opsiy poszczegĂłlnych pĂłl w formularzzu kontaktowym.
   • Zmień wielkość czcionki w formularzu kontaktowym.
 • Lesson 3 () (29.05.2015, 16:00)
  Zadania na zajęcia:
  • Zmiany konfiguracji
   • katalogu produktĂłw dokonuje się w sekcji Configuration-System-Catalog
   • Grup atrybutĂłw dokonuje się w sekcji Catalog-Attribets-(Manage Atributes lub Manage Atribute Sets)
     Parametry nowego atrybutu:
    • Attribute code - kod wykorzystywany w bazaie
    • Scope - zasięg dostępność, np. dla konkretnego widoku sklepu (Magento moĹźe mieć wiele widokĂłw sklepu)
    • Cataloge Input Type - typ atrybutu
    • Default Value - domyślna wartość
    • Unique Value - czy wartość musi być unikalna
    • Values Required - czy wartoś jest wymagana
    • Input validation for Store Owner - czy ma być walidacja wejścia podczas wprowadzania danych
    • Apply To - ktĂłrych produktĂłw dotyczy
    • Allow HTML Tags on Frontend - czy moĹźna korzystać z HTML w zawartości atrybutu
    • Use in Quick Search - w przypadku szybkiego wyszukiwania - czy przeszukiwać ten atrybut
    • Use in Advanced Search - jak wyĹźej, tylko dla zaawansowanego wyszukiwania
    • Comparable on Front End - czy ma być dostępne w porĂłwnaniu produktĂłw
    • Use for Promo Rule Conditions - czy filtrować po tym parametrze przy definiowaniu promocji
    • Postition - kolejność atrybutu
    • Visible on Produt View Page on Front-end - czy atrybut ma być widoczny na stronie produktu
    • Use on Product LIsting - widoczność na stronie kategorii
    • Used for sorting in PRoduct Listing - moĹźliwość sortowania w widoku kategorii po tym atrybucie
   • Produkt:
   • SKU - identyfikator produktu uĹźywany przez system do jednoznacznej identyfikacji
   Zadania:
   • Parametry katalogu:
    • Ustaw wyświetlanie opcji 10, 20, 50, 100 szt. produktĂłw na liście, a domyślnie 20
    • UStaw domyślne sortowanie po cenie
    • Wyłącz powiadomienia o zmianie porduktu, ale włącz o zmianie stanu magazynowego
   • Dodaj nowy rodzaj atrybutu - wg swojego pomyslu
   • Dodaj nową grupę atrybutĂłw - kursy e-learinig, przypisz do niej pasujące wg Ciebie atrybuty
   • Dodaj nową kategorię produktĂłw - kursy e-learning
   • UtwĂłrz 3 produkty w tej kategorii, jeden typu configurable (uwaga: product typu configurable umoĹźliwia tworzenie podproduktĂłw będących wariantem produktu wyjściowego) i dwa będące jego wariantami
 • Lesson 4 () (03.06.2015, 17:00)
  Tworzenie modułów: MagentoModules (by Arkadiusz Talarczyk)
 • Lesson 5 () (08.06.2015, 16:00)
  Optymalizacja działania:
  • Zainstaluj paczki memcached, php5-memcached, varnish.
  • Memcached:
   • W pliku app/etc/local.xml dodaj wpisy o memcached (sprawdĹş co dodać), a następnie zrestartuj usługę apache.
   • SprawdĹş czy strony się szybciej ładują przy większym obciążeniu (dla chętnych - narzędzie o nazwie "ab" - dostępne po zainstalowaniu apache, rozsrzeenie "Page load time" do Chrome)
  • Varnish:
   • Dodaj nowy adres IP do serwera magento (w obecnej podsieci - w VMWarePlayer prowadzącego podsiec to 192.168.48.0/24 - sprawdz swoja polecenie ip a s), ale inny niĹź ten na ktorym słucha magento (w przykladzie prowadzącego apache z magento słucha na 192.168.48.130:80):
     
    ip a a 192.168.48.150/24 dev eth0
    		
   • W /etc/apache2/ports.conf ustaw nasłuchiwanie zamiast na porcie 80, na 192.168.48.130:80. Podobnie popraw pliki 000-default.conf i 100-magento.local.conf, tak by wpisy <VirtualHost 192.168.48.130:80> zamiast <VirtualHost *:80>
   • Jeśli TwĂłj linux wykorzystuje systemd, Wykonaj:
    cp /lib/systemd/system/varnish.service /etc/systemd/system/
    		
    a następnie w /etc/systemd/system/varnish.service zmień parametr "-a" tak by zawierał 192.168.48.150:80 (lub inny IP z Twojej podsieci).

    W przeciwnym przypadku (jeśli Twój linux korzysta z init.d) zmień plik /etc/default/varnish tak by zawierał (oczywiście 192.168.48.150 należy zamienić na swoje IP):
    DAEMON_OPTS="-a 192.168.48.150:80 \
           -T localhost:6082 \
           -f /etc/varnish/default.vcl \
           -S /etc/varnish/secret \
           -s malloc,256m"
    		
   • Uruchom ponownie usługę apache
    service apache2 restart
    		
   • Uruchom ponownie usługę varnish
    systemctl daemon-reload					(dla systemd)
    systemctl restart varnish.service			(dla systemd)
    /etc/init.d/varnish restart				(dla init.d)
    		
   • Zmodyfikuj /etc/varnish/default.vcl tak by zawierał:
    backend default {
    	.host = "192.168.48.130";
    	.port = "80";
    }
    sub vcl_recv {
    	if (req.url ~ "\.(png|gif|jpg)$") {
    		unset req.http.cookie;
    	}
    }
    	
    		
   • Uruchom ponownie usługę varnish
    systemctl daemon-reload					(dla systemd)
    systemctl restart varnish.service			(dla systemd)
    /etc/init.d/varnish restart				(dla init.d)
    		
   • Zmień plik /etc/hosts (na windows C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.txt) tak by magento.local wskazywało na nowe adresy IP (w przykłądzie powyĹźej 192.168.48.150)
   • WejdĹş na http://magento.local
   • Dla chętnych: sprawdĹş czy strony się szybciej ładują przy większym obciążeniu (narzędzie o nazwie "ab" - dostępne po zainstalowaniu apache, rozsrzeenie "Page load time" do Chrome)

Lectures - eCommerce Multitool, by Jakub Wojtakajtis (PayU):

 • 22.05.2015 (piątek), 16.00 - 19.00 (4 godz) - sala A2-24
 • 29.05.2015 (piątek), 16.00 - 19.00 (4 godz) - sala A2-24
 • 30.05.2015 (sobota), 09.00 - 14.00 (6 godz) - sala A2-19
 • 12.06.2015 (piątek), 16.00 - 19.00 (4 godz) - sala A2-24
 • 13.06.2015 (sobota), 09.00 - 14.00 (6 godz) - sala A2-21(3 godz) i Aula B (3 godz)

Plan:

 • Wykład otwierajĹĄcy cykl: "eCommerce - morze moĹźliwości" - 2h
 • Metodyki zarzĹĄdzania projektami: SCRUM vs. PMI - 4h
 • Narzędzia psychometryczne w zarzĹĄdzaniu potencjałem zespołu: MBTI - 4h
 • Architektura satysfakcji i przyjemności: Metodyki UX - 4h
 • Survival w Internecie: SEO/SEM - 4h
 • Destylacja wiedzy: Data Science - 4h

Classes - Magento Development, by Maciej Kalkowski (WMI, UAM):

 • 22.05.2015 (piątek), 13:45 - 16.00 (3 godz) - sala A1-16,17
 • 27.05.2015 (środa), 17:00-18:30 (2 godz) - sala A1-16,17
 • 29.05.2015 (piątek), 13:45 - 16.00 (3 godz) - sala A1-16,17
 • 03.06.2015 (środa), 17:00-18:30 (2 godz) - sala A1-16,17
 • 08.06.2015 (poniedziałek), 15:30-17:45 (3 godz) - sala A1-16,17

Plan i wymagania:

 • Zainstalowanie VM i środowisk deweloperskich.
  Wymagania:
  • Zaisntalowanie maszyny wirtualnej
  • Zainstalowanie serwera www, obsługi php, bazy danych.
  • Konfiguracja środowiska - domena, IP
  • Zainstalowanie Magento
  • Uruchomienie Magento
 • Dostosowywanie działania środowiska.
  Wymagania - konfiguracja theme:
  • Modyfikacja skin
  • Modyfikacja template
  • Narzędzie Wiz
 • Zarzązdanie produktami:
  • Tworzenie katalogĂłw i atrybutĂłw do produktĂłw
  • Dodatkowe opcje - dodawanie kodu facebook like i linkĂłw do materiałów wideo
 • Moduły:
  • Tworzenie modułu
  • Tworzenie wersji językowych