Prace magisterskie

Co jest oceniane:

  1. Czy tre┐┐ pracy odpowiada tematowi okre┐lonemu w tytule?
  2. Ocena uk┐adu pracy, struktury podzia┐u tre┐ci, kolejno┐ci rozdzia┐ˇw, kompletno┐ci tez itp.
  3. Merytoryczna ocena
  4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe uj┐cie
  5. Charakterystyka doboru i wykorzystania ┐rˇde┐
  6. Ocena formalnej strony pracy (poprawno┐┐ j┐zyka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsy┐acze)
  7. Sposˇb wykorzystania pracy (publikacja, udost┐pnienie instytucjom, materia┐ ┐rˇd┐owy)
  8. Inne uwagi