Prace magisterskie

Co jest oceniane:

  1. Czy treżż pracy odpowiada tematowi okreżlonemu w tytule?
  2. Ocena ukżadu pracy, struktury podziażu treżci, kolejnożci rozdziażów, kompletnożci tez itp.
  3. Merytoryczna ocena
  4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujżcie
  5. Charakterystyka doboru i wykorzystania żródeż
  6. Ocena formalnej strony pracy (poprawnożż jżzyka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyżacze)
  7. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostżpnienie instytucjom, materiaż żródżowy)
  8. Inne uwagi